រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងខិតខំបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរ ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានច្រើន ដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងគ្រួសារ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សព្វថ្ងៃនេះកំពុងតែព្យាយាមបង្កើនចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស ដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ និងសង្គមជាតិ​​​ តាមរយៈប្រាក់ខែខ្ពស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្តេចតេជោយករដ្ឋមន្ត្រី មានប្រសាសន៍បែបនេះ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សសរុបចំនួន១,៩៥៨នាក់ បន្ទាប់ពីពួកគេបានបញ្ចប់ការសិក្សា ដោយជោគជ័យ។ ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រនេះ ធ្វើឡើងនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន កូរ៉ និងជាមួយបណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀត ដើម្បីផ្តល់ឱការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលកំពុងពេញកម្លាំងធ្វើការ។ និស្សិតជ័យលាភីដែលទទួលសញ្ញាបត្រនាព្រឹកនេះ គឺជាធនធានមនុស្ស ប្រកបដោយសក្តានុពល សម្រាប់ការងារ និងសង្គមជាតិទាំងមូល ហើយចាប់តាំងពីការកកើតក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ សិស្សថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈ និងនិស្សិត ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពី សាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស សរុបចំនួន៣៩,៣៩៥នាក់ មាននារី១៣,៣៣៦នាក់ ទទួលបានឱកាសការងារខ្ពស់ រហូតដល់ជាង៩០ភាគរយ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅតាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អត្ថបទ៖ swiftnews ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានបន្ត

ហេតុតែក្រ ទោះលោកតាមានប័ណ្ណក្រីក្រហើយ ក៏គ្រូពេទ្យមិនព្រមមើលដែរ ទាល់តែបង់លុយមុន

លោកតា ឈ្មោះ ប៉ុល ហ៊ី រស់នៅភូមិកំពង់លួង ឃុំកំពង់រាប ស្រុកអង្គបុរី ខេត្តតាកែវ ធ្លាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសារៈមន្ទីរអង្គបុរី ដែលបច្ចុប្បន្ន ស្នាក់នៅវត្តកំពង់លួង២នាក់យាយតា មានអាយុ៨២ឆ្នាំ ថ្លែងប្រាប់ភ្នាក់ងារ CPC NEWS ប្រចាំខេត្តតាកែវ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា នេះថា លោកតាមានការមិនពេញចិត្តទាល់តែសោះ ចំពោះការបម្រើសេវាសុខាភិបាលរបស់ពេទ្យភ្នែកខេត្តតាកែវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅពេលដែលលោកតាទៅពិនិត្យភ្នែក ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យនៅទីនោះ បាននិយាយថា “លោកតា មកពិនិត្យភ្នែកត្រូវបង់លុយមុនសិន តែលោកតាបានប្រាប់គ្រូពេទ្យវិញថា ខ្ញុំមានប័ណ្ណក្រីក្រ តែពេទ្យបានតបវិញថា ប័ណ្ណនេះអត់បានការទេលោកតា ដល់តែលោកតាបង់លុយសិនបានពិនិត្យ និង ព្យាបាលឲ្យបាន”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកតា ប៉ុល ហ៊ី បានបន្តថា គាត់បានឮថា ពេទ្យភ្នែកបានជូនដំណឹងពីការពិនិត្យភ្នែក មិនយកលុយកាក់ ទើបគាត់២នាក់យាយរបស់គាត់ បាននាំគ្នាជិះទូកដរពីស្រុកអង្គរបុរីទៅ ទៅដល់ខេត្តតាកែវ ចំណាយលុយ៣៥,០០០ម៉ឺនរៀល ទៅដល់មន្ទីរពេទ្យភ្នែក ។ នៅពេលគាត់ចូលទៅក្នុងមន្ទីរភ្នែកគាត់បានសាកសួរ នៅពេលនោះគ្រូពេទ្យដែលនៅប្រចាំការនៅទីនោះនិយាយថា លោកតា មកពិនិត្យភ្នែកត្រូវបង់លុយ៥ម៉ឺនរៀល ទើបពិនិត្យព្យាបាលជូនបាន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកតាបន្តថា គាត់ប្រាប់ទៅពេទ្យវិញថា គាត់គ្មានលុយទេ ហើយពេទ្យប្រាប់វិញថា ត្រូវបង់លុយសិនលោកតា បានពិនិត្យជូនបាន នៅពេលនោះលោកតា បានឲ្យយាយរបស់គាត់ទ្បើងទូកត្រទ្បប់មកផ្ទះវិញមកយកលុយទៅបង់ពេទ្យ តែគាត់មិនមានលុយគ្រប់ទេ តែគាត់សុំឲ្យពេទ្យចុះថ្លៃខ្លះទៅ គាត់ថាពេទ្យមិនព្រមចុះឲ្យទេ រហូតដល់គាត់យាយគាត់យកលុយមកបង់ឲ្យ ទើបគេពិនិត្យព្យាបាលឲ្យ ។ លោកបានចោទសួរថា “បើជូនដំណឹងថា ពិនិត្យព្យាបាលមិនយកលុយចុះហេតុអ្វីត្រូវឲ្យគាត់បង់លុយទៅវិញ ? ហើយគាត់មានប័ណ្ណ ក្រីក្រទៀត ។ លោកតាសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរខេត្ត និង មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតាកែវ មេត្តាពិនិត្យមើលផង កុំឲ្យពេទ្យភ្នែកនេះធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តបែបនេះទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជុំវិញបញ្ហានេះ លោក ផាន់ វ៉ាន់ អនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតាកែវ ថ្លែងប្រាប់ CPC NEWS ថា ពេទ្យភ្នែកក៏ដូចមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តដែរ គឺមិនយកលុយទេបើមានប័ណ្ណ “បសស”និងប័ណ្ណក្រីក្រ…

អានបន្ត

យុវតីម្នាក់ បាត់ខ្លួននៅកោះពេជ្រ ក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកយប់ថ្ងៃទី១១វិច្ឆិកា

យុវតីម្នាក់បានដើរលេងជុំបងប្អូននៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យអុំទូក លុះនាំគ្នាទៅឈរមើលការប្រគំតន្ត្រីនៅក្នុងបរិវេណកោះពេជ្រ ក៏វង្វេងបាត់តែម្នាក់ឯង ធ្វើឱ្យក្រុមគ្រួសារព្យាយាមតាមរកពេញ១យប់ នៅតែមិនឃើញ ទើបមានការព្រួយបារម្ភប្រកាសតាមរកកូនស្រីឱ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញ។យុវតីមានឈ្មោះថាច ស្រីណេ អាយុ១៥ឆ្នាំ ស្លៀកខោខូវប៊យអាវក្រឡាខៀវលាយស បានបាត់ដំណឹងកាលពីវេលាម៉ោងប្រហែល១១យប់ ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅម្តុំឆាកតន្ត្រីស្រាបៀរ Cambodia ក្នុងបរិវេនកោះពេជ្រ។ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Vsr ChhiRo បានបង្ហោះសារប្រកាសរកសាច់ញាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ថា “ដំណឹងបាត់បងប្អូនឈ្មោះថាច ស្រីណេ ភេទស្រី អាយុ១៥ឆ្នាំ ស្លៀកខោខូវប៊យអាវក្រឡាខៀវលាយស បានបាត់ដំណឹងពីវេលាម៉ោងប្រហែល១១យប់ ថ្ងៃ១១,១១,២០១៩ នៅម្តុំឆាកតន្ត្រីស្រាបៀរ Cambodia ក្នុងបរវេនកោះពេជ្ររហូតដល់ម៉ោង១១ព្រឹកនៅមិនទាន់ដឹងដំណឹងសោះ។ អាស្រ័យដូចបានជម្រោបជូនខាងលើនេះ សូមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ និងបងប្អូនមហាជនទាំងអស់មេត្តាជួយផ្តល់ដំណឹង ប្រសិនបើបានជួបភិនភាគដូចរូបថតនេះដោយក្តីអនុគ្រោះ ០៧០ ៨៣២ ៦៨៦ និង០៧៧ ៦៦ ០៨ ៦៦…”៕

អានបន្ត

អាស៊ាន ​នឹងធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ពិភពលោកWORLD CUP នៅ​ឆ្នាំ២០៣៤

ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បាន​មានប្រសាសន៍​ឲ្យ​ដឹងថា ប្រទេស​អាស៊ាន​ នឹងធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​ប្រកួត បាល់ទាត់ ពិភពលោក (world cup) នៅ​ឆ្នាំ ២០៣៤​។ សម្តេច​តេ​ជោ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​បាន​មានប្រសាសន៍​ឲ្យ ដឹង​បែបនេះ​នៅក្នុង​សន្និសីទ​អគ្គព្រះរាជអាជ្ញា​អាស៊ាន – ចិន​លើក​ទី ១២ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ៦ ខែ វិច្ឆិកា ២០១៩ នៅ​ខេត្តសៀមរាប​។​ សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បាន​មានប្រសាសន៍ថា អាស៊ាន​មាន​ចំណុច​រួមមួយ​នៅត្រង់ថា​ឆ្នាំ ២០៣៤​អាស៊ាន​នឹងធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​នៃ​ការប្រកួត​បាល់ទាត់​ពិភពលោក ( world cup )​ដែល​ទើបនឹង​ចុះ​ហត្ថ លេខា​រវាង​អាស៊ាន​និង​ហ្វី​ហ្វា​កាលពី​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃមុន​នៅ​ទីក្រុង​បាងកក​។ សម្តេច​តេ​ជោ​បាន​បន្តថា អាច​ចាត់ទុកថា​ ពេលនោះ​ប្រទេស​ទាំងអស់​នៅក្នុង​អាស៊ាន​នឹង​ក្លាយទៅជា​កន្លែង​តែមួយ​សម្រាប់​ការប្រកួត​បាល់ទាត់​ពិភពលោក ហើយ​អាច​អាស៊ាន​បង្កើតជា​ក្រុមបាល់ទាត់ ១ ដែល​ប្រកួត​នឹង​ប្រទេស​ដទៃ​។ កម្ពុជា​អាចមាន​ម្នាក់ ថៃ​អាចមាន​ពីរ​នាក់ វៀតណាម​អាចមាន​ពីរ​នាក់​និង មកពី​ប្រទេស​ផ្សេងទៀត​ចូលរួម ត្រង់​ឈ្នះ​ឬ​ចាញ់​យើង​មិនដឹង​ទេ ប៉ុន្តែ​នេះ​ជា​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​អាស៊ាន​វា​ជា​ចំណុចរួម​អាស៊ាន​ដែល​អាចធ្វើ​ទៅរួច​មុន គេ​គឺ​ការបង្កើត​ក្រុមកីឡា​បាល់ទាត់​អាស៊ាន​តែម្ដង​។​ គួររំលឹកថា ប្រមុខរដ្ឋ​-​ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​ប្រទេស​អាស៊ាន ​បាន​អញ្ជើញ​ជា​អធិបតី​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​បំផុត​ក្នុង​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការយោគយល់​គ្នា​រវាង​អាស៊ាន​និង​សមាគម​នៃ​សហព័ន្ធ​បាល់ទាត់​ពិភពលោក​ដែល​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​លោក​អគ្គលេខាធិការ​អាស៊ាន​ជាមួយនឹង​ប្រធាន​សហព័ន្ធ កីឡាបាល់ទាត់​ពិភពលោក​កាលពី​ថ្ងៃទី ២ ខែវិច្ឆិកា ២០១៩ នៅ​ទីក្រុង​បាងកក​ប្រទេស​ថៃ។ នេះ​គឺជា​លើក​ទី​១​ហើយ​ដែល​សហព័ន្ធ​កីឡាបាល់ទាត់​ពិភពលោក​បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការយោគយល់​គ្នា​រវាង​អាស៊ាន​និង​សមាគម​នៃ សហព័ន្ធ​បាល់ទាត់​ពិភពលោក​ក្នុងការ​រួមចំណែក​បណ្តុះ​បណ្តាល​ធនធានមនុស្ស​លើ​វិស័យ​កីឡា​បាល់ទាត់​ក្នុងចំណោម​បណ្តា​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន ឲ្យ​កាន់​តែមាន​ភាព​ប្រកួតប្រជែង​ទ្វេ​ឡើង​ថែមទៀត ពិសេស​ជាមួយនឹង​បណ្តា​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អឺរ៉ុប​នឹង​ប្រទេស​ក្នុង​ទ្វីប​ដទៃទៀត​ក្នុង​ពិភពលោក​៕

អានបន្ត

ធី សុវណ្ណថា សរសើរលោកសម រង្ស៊ី ថាជាមនុស្សមិនធម្មតា និយាយកុហក់ច្រើនដង នៅតែមានអ្នកជឿ

ពិតជាគួរអោ​យភ្ញាក់ផ្អើល​​​យ៉ាងខ្លាំង ដោយ​​​​​​​​​​​​ផ្អែកតា​​​​​​​មគណ​​​​​​​​​​​​​​​​នីFacebook ផ្លូវកា​​​​​​​​ររបស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​កញ្ញា ធី សុវណ្ណថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មុខនេះបន្តិច កញ្ញា បាន​​​​​​បង្ហោះសារ​​​​​​​​កោតសសើ​​​​​​​​​របែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​បដៀមដាម​​​​​​​​ដឺដង​​​​​​​​​យ៉ាងខ្លាំងទៅ​​​​​​​​កាន់​​​​​​​​​​​​​​​លោក​​​​​​​​​​​​​​​ សម រង្ស៊ី លា​​​​​​​​​​​​​​​យឡំនិង​​​​​​​​ការចំអកឡក់លើយ​​​​​​យ៉ាងដូច្នេះថា៖ «លោក​ សម​ រង្សី​ មាន​​​​​​​​​លក្ខណៈពិ​​​​​​​​សេស​​​​​​​​​១​ ដែល​​​​​​​​​​​​​​មនុស្សធម្មតា​​​​​​​​​​​​គ្មានគឺ​​​​​​​​​​ “និយា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យកុហក​​​​​​​​​​​ច្រើនដង​​​​​​​​​​ នៅតែ​​​​​​​​មា​​​​​​​​​​​​​នអ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជឿ​“ ២០១៣​ ស៊ូស្លាប់​​មិនចូល​​សភា​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនក្បត់​​​​​​​​ឆន្ទៈរាស្ត្រ ២០១៤​ បាតុកម្មរហូត​ៗ​​​​​​​..ៗ​ បោះឆ្នោតឡើ​​​​​​​​​​ងវិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ញ. ៗ ២០១៥​ TVព្រះអា​​​​​​​​​​​​​​ទិត្យ នឹងបើក​​​​​​​​​២០​​​​​​​​​១៥​,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២០១៦… ២០១៦​ ស៊ូស្លាប់រ​​​​​​​​​​​​​​ស់​ក្នុងប្រទេស​​​​​​​​​​ ជា​​​​​​​​​មួយ​​​​​​​​​​​ កឹម​ សុខា​ ២០១៧​ -​ គេមិន​​​​​​​​​​ហ៊ា​​​​​​​​​នរំលា​​​​​​​​យC​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​NRP ទេ ​- បើរំលា​​​​​​​​យCNR​​​​​​​​​P នឹង​​​​​​​​​មានម​​​​​​​​​ហា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បាតុកម្មដ៏ធំ ​-​ CNRP នឹង​​​​​​​​​​​​​​​​​រស់ឡើងវិញ​ ​​​​​​​​​​ខែម​​​​​​​​ករា​​​​​​​​​ ២០១៨​ ២០១៨​ ​-​ បើហានបើ​​​​​​​​​កច្រក​ ​​​​​​​​​​​​សម​ រង្សី​ នឹងចូ​​​​​​​​​​​​​លស្រុក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភ្លាម​ -​ ស៊ូស្លាប់ចូ​​​​​​​​​លស្រុក​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្មែរវិញ​ (ថ្លែង​​​​​​​​​​​​​​ពីប្រទេ​​​​សកូរ៉េ)​ ​-​ កងទ័ព​កម្ពុជា​ នឹង​​​​​​​​​បង្វែចុង​​​​​​​​​​​​​​កាំភ្លើង​​​​​​​​​​​​​​​​ដាក់រដ្ឋាភិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បាល -​ CNRP នឹងរ​​​​​​​​​​ស់ឡើង​​​​​​​​​វិញ​ មុន​​​​​​​​​​​​​បោះឆ្នោត​ជាតិ​ ​-​ នឹងគ្មាន​​​​​​​​ប្រជា​​​​​​​​​ជន​​​​​​​​​​​​​​​ ចេញ​​​​​​​​ទៅបោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆ្នោតទេ -​ កឹម​ សុខា​​​​​​​​​​​​​ នឹងត្រូវដោះ​​​​​​​​លែង​​​​​​​​​​ ខែមិ​​​​​​​​​នា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២០១៩​ បើមិន​​​​​​​​ដោះលែ​​​​​​​​ង​ ស​​​​​​​​​​​​ម​ រង្ស៊ី​ សុខ​​​​​​​​​​ចិត្តដើ​​​​​​​​​រចូ​​​​​​​លគុក​ ២០១៩​…​ ខាងលើ​នេះ​ គឺជាសម្តីកុហក់​របស់​​​​​​​​​​លោក​ សម​ រង្សី​ ដែល​​​​​​​​​​​​នាងខ្ញុំបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លឺផ្ទាល់ត្រចៀក​ ឃើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ញផ្ទាល់ភ្នែកតែ​​​​​​​​ខ្ញុំស​​​​​​​ង្កេតឃើញថា​ នៅតែមា​នអ្នកខ្លះ​ នៅ​​​​​​​តែជឿ​ ស្រែក​​​​​​​​​​​គាំទ្រ​ ហោរ​​​​​​​​អបអរ​​​​​​​​សាទរ​ និង​​​​​​​​​ទះដៃ​​​​​​​កង​​​​​​​​​​​​​​​​​រំពង​ ទាំង​​​​​​​​នេះជា​ ​​​​​​​​​ស​​​​​មត្ថភាពពិសេសរបស់​ លោ​ក​…

អានបន្ត

១អាទិត្យហើយ អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ នៅតែរកមិនទាន់ឃើញ ភ្ញៀវទេសចរស្រី ដែលបាត់ខ្លួននៅកោះរ៉ុង

ព័ត៌មានក្រៀមក្រំ ពី​ការបាត់ខ្លួនស្ត្រីទេសចរជន​ជា​តិអង់​គ្លេស​ម្នាក់ នៅលើកោះរ៉ុង ក្រុងកោះរ៉ុង កាលវេលា​ជិត​ភ្លឺថ្ងៃ​ទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ បានក្លាយជាប្រធានបទ ឬដំណឹ​ងសំ​ខាន់ ដែលសារណជនជាតិ-អ​ន្តរជា​តិច​ង់ដឹង និងកំពងតាមដាន ពីជោ​គ​វា​សនា របស់ស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសរូ​ប​នោះ​ បន្ទាប់ពីបានបាត់ដំណឹង​រ​យៈពេល​មួយ​សប្តា​ហ៍កន្ល​ង​មកនេះ នៅខេត្តព្រះសីហនុ ក្នុង​ប្រ​ទេសក​ម្ពុជា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការស្វែងរក​ មន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសី​ហ​នុ ថ្លែងថា នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះ កម្លាំងសមត្ថកិ​ច្ច​បាន​បញ្ជូ​នកងអ​ន្តរាគ​មន៍ពិ​សេសបន្ថែម ជាមួយសត្វឆ្កែហិតក្លិន ​ឆ្ពោះទៅកា​ន់កោះ​រ៉ុង ដើម្បីបន្តស្វែងរកស្ត្រីជន​ជា​តិអ​ង់គ្លេស​ឈ្មោះ Amelia Bambridge អាយុ ២១ឆ្នាំ ដែលបានបាត់ខ្លួននៅលើកោះរ៉ុង​ ​តាំ​ងពីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ​២​០១​៩។ ទាក់ទិនបញ្ហានេះដែរ មន្ត្រី​រ​ដ្ឋបា​លក្រុង​កោះ​រ៉ុង បានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះថា ការស្វែ​ងរ​ក​ស្ត្រីជន​ជាតិអ​ង់​គ្លេស ដែលបាត់ខ្លួននៅលើកោះរ៉ុ​ង​ ពីកម្លាំងសមត្ថ​កិ​ច្ច និងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅ​តែ​ធ្វើប​ន្ត ប៉ុន្តែមិនទាន់ទ​ទួ​លបា​នដំណឹ​ងនៅឡើ​យទេ គិតមកត្រឹមថ្ងៃត្រង់​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មន្ត្រីក្រុងកោះរ៉ុង បន្ត​ថា​ ថ្ងៃនេះ កម្លាំងចម្រុះ បានបន្តចុះរុករកស្ត្រីរងគ្រោះជ​ន​ជាតិ​អង់​គ្លេស ដែលបាត់ខ្លួនជាប​ន្ត​ទៀត​។ ក្នុងនោះកម្លាំងជំនាញស្ថាប័​ន​ពាក់​ព័ន្ធ​ដ​ទៃទៀត ក៏វានបន្តចុះស្រា​វ​ជ្រាវ ដើម្បីរកប្រភព និងដើមហេតុ ​ដែ​លឈា​នដ​ល់បាត់​ខ្លួន​ស្ត្រីរ​ងគ្រោះរូប​នោះ​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អត្ថបទ៖ CEN ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានបន្ត

ឆ្លើយសំនួរមិនចេញ លោកសម រង្ស៊ី ចោទវិទ្យុបារាំង ថាជាអាយ៉ងសម្តេចហ៊ុន សែន បិទមុខ (មានវិដេអូ)

បន្ទាប់ពីកិច្ចសន្ទនាយ៉ាងក្រៅគគុករវាងវិទ្យុបារាំង កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី២៩តុលាម្សិលមិញនេះ ស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី៣០នេះ លោកសម រង្ស៊ីបានបង្ហោះខ្លឹមសារក្នុងកិច្ចសំភាសន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងវិទ្យុបារាំង ដោយភ្ជាប់នឹងអត្ថន័យវាយប្រហារវិទ្យុបារាំងថាជាអាយ៉ងបម្រើសម្តេចហ៊ុន សែន ដោយបិទមុខ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកសម រង្ស៊ីបានសរសេរបង្ហោះនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួន ដោយបានលើកឡើងថា “បទសម្ភាសន៍លោក សម រង្ស៊ី កាលពីម្សិលមិញ ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ (RFI) ពីទីក្រុងប៉ារីស។ នាយកដ្ឋាន វិទ្យុ RFI ជាភាសាខ្មែរ ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សមួយក្តាប់តូច ដែលបម្រើរបប ហ៊ុន សែន ដោយបិទមុខ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​” វាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង​ណាស់ ចំ​​​​ពោះកិច្ចសម្ភាសន៍ទ​ល់មុខ រវាង​​​​​​លោក​​​​​​​​​​​​​​​សម រង្ស៊ី និងលោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កគួច គន្ធារ៉ា បុគ្គលិករ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បស់វិទ្យុបារាំ​​​​​​​​ងRFI បានសួរសំនួរចំៗទៅកា​​​​​​​​​​​​ន់លោក​​​​​​​​​​​​​​​ម រង្ស៊ី ជុំវិញដំណើរ​​​​​​​​​​​​វត្តន៍ម​​​​​​កកាន់ប្រទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​សកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០​​​​​​៩វិច្ឆិកា ដ៏ខ្លីខា​ងមុខនេះ។ លោកគួច គន្ធារ៉ា បានបោះ​សំនួរមួយដែលធ្វើអោយលោក សម រង្ស៊ី ខឹងសម្បារជាខ្លាំង ដោយសារតែសួរសំនួរ ចំៗពេកទា​ក់ទងនឹងការបាត់ជំនឿររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ ដែលវាមិនមែនជាលើកទីមួយឡើយសម្រាប់លោកសម រង្ស៊ី ដែលកុហក់បោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនលើក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុង​កិច្ចសម្ភាសន៍​ជាមួយ​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ RFI លោក គួច គ​ន្ធា​រ៉ា អ្នកកាសែត​រ​បស់​វិទ្យុ​បារាំង ប្រចាំ​​នៅ​ទីក្រុង​ប៉ា​រីស ប្រទេស​បារាំង បាន​រុញ សម រង្ស៊ី ឲ្យ​ទល់​ជញ្ជាំង​។ សម រង្ស៊ី ក៏​ឆ្លើយ​ប​ង្វៀង​សំណួ​រ​រហូត​។លោក គួច គ​ន្ធា​រ៉ា តាំង​សំណួរ​​ជាក់ស្តែង មិនមែនជា​សំណួរ​ទុក​ឱកាស​ឲ្យ​ សម រង្ស៊ី កុហ​ក់​ទេ​។ តែ​ សម រង្ស៊ី នៅតែ​ព្យាយាម​​ឆ្លើយ​ពង្វាង ហើយ​កុហក់ប្រាស់ចាក​ការពិត​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកសម រង្ស៊ី៖« មាតុភូមិនិវត្តន៍ចូលកម្ពុជារបស់ខ្ញុំ​នៅថ្ងៃ ៩វិច្ឆិកាមិនមានផ្លាស់ប្តូរទេ » ឆ្លើយ​នឹង​សំណួរ​របស់​គួច គន្ធារ៉ា, លោក​សម…

អានបន្ត

សាទរ ចាប់ពីឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋាភិបាលកំណត់ ការធ្វើផ្លូវនៅមូលដ្ឋានត្រូវចាក់បេតុង ឬក្រាលកៅស៊ូទាំងអស់

លោក ម៉ែន វិបុល អភិបាលខេត្ត និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិកា​រ​សម្រប​ស​ម្រួល បច្ចេក​ទេស​ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្វាយ​រៀ​ង នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះបានអញ្ជើញជាអធិ​បតីនៅក្នុង​វេ​ទិកា​ពិគ្រោះយោ​បល់​ ក្នុងការរៀបចំ និងកសាងកម្មវិធីវិនិ​យោ​គបីឆ្នាំ​រំ​កិល ២០២០-២០២២ និងផ្សព្វផ្សាយសិក្ខាសាលាសមាហរណ​ក​ម្មវិនិ​យោគ​បីឆ្នាំ​រំកិល​ក្រុង​ ស្រុក និងឃុំ សង្កាត់ នៅថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ឆ្នាំ២០១៩ដែលបាន​រៀប​ចំនៅ​សាលប្រ​ជុំ​នន្ទី អគារ ខ សាលាខេត្តស្វាយរៀង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិធីនេះក៏មា​នការអញ្ជើញចូ​ល​រួមពី​សំណាក់​អស់​លោក លោកស្រីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា​ខេ​ត្ត អភិបាលរ​ង​ខេត្ត លោក លោកស្រីនាយករងរដ្ឋបា​ល​សាលា​ខេ​ត្ត លោក លោកស្រីប្រធានមន្ទី​រ​-អង្គភាព អភិបាលក្រុង ស្រុក ព្រមទាំងលោក លោកស្រី ដែល​ជា​តំណាង​អង្គ​ការ​សង្គ​មស៊ីវិល​នានាក្នុ​ងខេ​ត្ត ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានប្រសាសន៍បើកអង្គ​វេទិកា​នា​ឱកា​សនោះ​ ជាមួយនឹងការប​ញ្ជា​ក់ជូន​ពីគោ​លបំ​ណង នៃការរៀបចំវេទិកានៅ​ថ្ងៃ​នេះ លោកអភិបាល​ខេ​ត្ត បានថ្លែងនូវកា​រ​អរ​គុណ ចំពោះមន្ទីរផែនការ​ខេ​ត្ត និងទីចាត់ការផែ​ន​ការ និងវិនិយោគសា​លា​ខេត្ត​ ដែលបានសហការ​រៀ​បចំ​វេទិ​កានេះ​ឡើង និងសម្ដែងនូវការកោតស​រសើ​រចំ​ពោះម​ន្ទីរ-អង្គភាព រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក និងអង្គការសង្គមស៊ី​វិល​ពាក់ព័​ន្ធ​ទាំងអស់ ដែល​បានខិ​ត​ខំ​​សហការ និងជួយគាំទ្រក្នុងការអ​នុ​វត្តគ​ម្រោ​ង និងផែនការសក​ម្ម​ភាព​ ដែលមានកំណត់នៅ​ក្នុ​ងក​ម្មវិ​ធីវិ​និយោ​គបីឆ្នាំ​រំ​កិល កន្លងទៅ បានល្អប្រសើរ ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកអភិបាលខេត្ត ក៏បានសំណូមពរឲ្យសមា​ជិ​ក សមាជិកានៃអង្គ​វេ​ទិកា​ទាំងមូ​ល​ ចូលរួមបញ្ចេញមតិយោប​ល់ឲ្យ​បាន​ផុល​ផុស ជួយគាំទ្ររាល់គម្រោងដែល​បា​នលើ​កឡើ​ង និងធ្វើយ៉ាងណាបង្រួមសក​ម្ម​ភាព​ក្រៅគ​ម្រោ​ងឲ្យនៅ​តិ​ច ដោយបញ្ចូលសកម្មភាព​ទាំ​ងនោះ ទៅក្នុងគម្រោងឲ្យបា​ន​ច្រើ​ន ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការរៀបចំគ​ម្រោ​ងវិ​និយោ​គបីឆ្នាំ​រំកិ​ល ២០២០-២០២២ របស់ខេត្ត​ ​កាន់​តែមា​ន​ភាព​សុ​ក្រឹត្យ មានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុ​ង​ជ្រោយ​ និងធានានូវ​ភា​ពស៊ី​ចង្វា​ក់​ប្រទា​ក់ក្រ​ឡាគ្នារ​វាងគ្រ​ប់អង្គភាព និងរដ្ឋបាលក្រុង ​ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ ដើម្បីចូលរួមអនុវត្ត​ក​ម្មវិ​ធីនយោ​បាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណា​ក់​កាល​ទី៤ របស់រាជរដ្ឋាភិ​បា​លក​ម្ពុជា​ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍​ខេ​ត្ត​ប្រាំឆ្នាំ​ ឲ្យកាន់តែទទួលបាន​ល​ទ្ធផ​លជោ​គជ័​យ រួមចំណែកក្នុងការអ​ភិ​វឌ្ឍ​មូ​លដ្ឋាន​ឲ្យ​កាន់​តែរី​កច​ម្រើន ឈានទៅកាត់បន្ថយនូវ​ភា​ពក្រី​ក្រ​ របស់ប្រជាពលរ​ដ្ឋ​ឲ្យបា​នកា​ន់​តែឆា​ប់រ​ហ័ស ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកអភិបាលខេត្ត​បា​​ន​​បន្តថា យោងតាមប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់​ខ្ព​ស់រ​បស់​សម្តេច​តេ​ជោនា​យករ​ដ្ឋ​មន្ត្រី ចាប់ពីឆ្នាំ២០២០ត​ទៅ​ ​រាល់គម្រោងនិងក​ញ្ច​ប់ថ​វិកា​សម្រា​ប់រៀប​ចំហេដ្ឋារចនាស​ម្ព័​ន្ធផ្លូ​វនៅ​តាមមូ​លដ្ឋាន គឺត្រូវប្តូរពីផ្លូវក្រាល​ខ្សា​ច់ភ្នំ​ ទៅជាផ្លូវចាក់ប៉េតុង​ ​ឬផ្លូវចាក់​កៅ​ស៊ូ…

អានបន្ត

ពលករខ្មែរ រាប់ពាន់នាក់ សម្រុកចេញពីប្រទេសថៃ មកកម្ពុជាវិញ ប្លែកខុសធម្មតា

យោងតាមមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍អន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិដូង នៃខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់អោយដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះថា រយះពេល២ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី២៧និងថ្ងៃទី២៨ខែតុលានេះពលករខ្មែរទាំងប្រុស ស្រី រាប់ពាន់នាក់បានចាប់ផ្តើមនាំគ្នាសម្រុកចេញពីប្រទេសថៃចូលមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាប្រទេសដើមកំណើតវិញ តាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិដូង ស្ថិតក្នុងភូមិដូង ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មន្ត្រីដដែលបានបន្តថា ការសម្រុកចេញពីប្រទេសថៃរបស់ពលករខ្មែររយះពេលប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់ៗគ្នានេះសរុបចំនួនជាង៣០០០នាក់(បីពាន់)ទៅ៤០០០នាក់(បួនពាន់)នាក់ ហើយអ្វីដែលផ្លែករយះពេល២ថ្ងៃនេះគឺនៅថ្ងៃទី២៧និងថ្ងៃទី២៨ ដែលក្នុងមួយថ្ងៃចូលជាង១០០០នាក់ខុសផ្លែកពីធម្មតា ដែលថ្ងៃធម្មតាមានត្រឹមតែ១០០នាក់គឺស្ងាត់ឈឹង ខុសគ្នាទៅនឹងរយៈពេល២ថ្ងៃនេះគឺមានចំនួនច្រើន ដែលមន្ត្រីរបស់លោកអង្គុយវៃប៉ាស្ទ័រតាំងពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ហើយនៅតែមានមកកកកុញបន្តមិនអស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថា ពលករខ្មែរដែលសរុកមកនាពេលនេះគឺពួកគាត់មានប៉ាសស្ព័រទាំងអស់ (វីសារពីរឆ្នាំ) ដោយមានមេខ្យល់ដើរបំផុសនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្មែរយើងរស់នៅធ្វើការច្រើន ដូចជារ៉ាក់យ៉ង ដូចជាច័ន្ទ អីនិង សុទ្ធតែមានមេខ្យល់គេដាក់ប្រចាំនៅមួយៗក្នុងតំបន់នឹង ហើយនៅពេលក្រុមការងារសួរនាំពួកគាត់ថាមកលេងផ្ទះ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អត្ថបទ៖ អេអិនអិន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានបន្ត

អតីតតំណាងរាស្ត្របក្សសង្គ្រោះជាតិ អរគុណសម្តេចហ៊ុន សែន ក្រោយទទួលតំណែងធំ នៅក្រសួងមហាផ្ទៃ

លោក គង់ បូរ៉ា អតីត​តំណាងរាស្ត្រ​មណ្ឌល​ខេត្ត​ព្រៃវែង ពី​អតីត​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ (CNRP) ត្រូវបាន​ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្តេចព្រះ បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ចេញ​ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​ជា​អនុរដ្ឋលេខាធិការ​នៃ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ កាលពី​ថ្ងៃទី​២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៩ បន្ទាប់ពី​មាន​សំណើ​របស់​សម្ដេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក គង់ បូរ៉ា បាន​សរសេរ​នៅលើ​បណ្តាញ​សង្គម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​របស់ខ្លួន​យ៉ាងនេះ​ថា “​ទូលបង្គំ រីក​រាយ​បំផុត ដែល​ត្រូវបាន​ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្តេចព្រះ បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្ស​ត្រ នៃ​កម្ពុជា​ចេញ​ព្រះរាជក្រឹត្យ​តែងតាំង​ជា​អនុ​រដ្ឋលេខាធិការ នៃ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ។ សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃ​កម្ពុជា។ សូម​អរគុណ​ចំពោះ សម្ដេច​ក្រឡា​ហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៃ​កម្ពុជា​។ បានសំរេច អនុញ្ញាតអោយ​ខ្ញុំ​បាន​ចូល​ជា​សមាជិក​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា បន្ទាប់ពី​បានទទួល​និតិ​សម្បទាន ដើម្បី​ធ្វើ​នយោបាយ​ឡើងវិញ​”​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទាក់ទង​ស្ថាន​ការ​នយោបាយ​បច្ចុប្បន្ន លោក គង់ បូរ៉ា អះអាងថា អតីត​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ តាំងពី​ដើមទី រហូតដល់​ទីបញ្ចប់ មាន​ចរិត​ក្បត់ជាតិ​គ្រោះថ្នាក់​ឡើងៗ ហើយ​មាន​ជំនឿ​ថា នឹង​ប្រើប្រាស់​យ៉ាង​ប្រសិទ្ធភាព នូវ​តួនាទី​ជា​អតីត​តំណាងរាស្ត្រ ដែល​ធ្លាប់មាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​សកម្មជន​ទូទាំង​២៥ ខេត្ត​-​ក្រុង ដើម្បី​រួមចំណែក​ទប់ស្កាត់ និង​ណែនាំ​មិន​ឲ្យ​សមាជិក CNRP និង​អ្នកគាំទ្រ លង់ខ្លួន​ជឿ​ការបោកប្រាស់ (​ឲ្យ​ធ្វើជា​ឈ្នាន់ ឲ្យ​ធ្វើ​របាំង​) ជំនួស​ក្រុម​ជ្រុលនិយម សម រង្ស៊ី អំពី​ផែនការ​បង្ក​ភាព វឹកវរ ចលាចល អាច​ឈាន​ដល់​ការ​បង្ហូរ​ឈាម និង​សង្គ្រាម បំផ្លាញ​សន្តិភាព ឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ ការអភិវឌ្ឍ ភាព​សុខ​ចំរើន របស់​ប្រទេស និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​បានឡើយ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួររំលឹកថា…

អានបន្ត