គំនរសំរាមនៅខេត្តព្រះសីហនុ ច្រើនរហូតលិចប្រអប់ភ្លើង

ក្រុងព្រះសីហនុ- នេះជារូបភាពដែលពលរដ្ឋជូនជាដំណឹងដល់ផ្នែកពាក់ពន្ធ័ជ្រាប ករណីមានគំនរសំរាម គរចង់លិចប្រអប់ភ្លើងអគ្គិសនីទៅហើយ នៅម្តុំជិតសាលារៀនហ៊ុន សែនមិត្តភាព ដែលតាមពលរដ្ឋថា ខ្លាចប៉ះពាល់ឆ្លងដល់ចរន្តក្នុងប្រអប់ភ្លើងអគ្គិសនីបង្កទៅជាបញ្ហាផ្សេងៗ

ក្រុងព្រះសីហនុ- នេះជារូបភាពដែលពលរដ្ឋជូនជាដំណឹងដល់ផ្នែកពាក់ពន្ធ័ជ្រាប ករណីមានគំនរសំរាម គរចង់លិចប្រអប់ភ្លើងអគ្គិសនីទៅហើយ នៅម្តុំជិតសាលារៀនហ៊ុន សែនមិត្តភាព ដែលតាមពលរដ្ឋថា ខ្លាចប៉ះពាល់ឆ្លងដល់ចរន្តក្នុងប្រអប់ភ្លើងអគ្គិសនីបង្កទៅជាបញ្ហាផ្សេងៗ

និងស្នើអោយអជ្ញាធរសង្កាត់ឬអង្គភាពជំនាញចុះពិនិត្យដើម្បីកំណត់ថា បញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារកំហុសពីខាងក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាម ឬក៍ជាកំហុសរបស់អ្នកយកសំរាមទៅដាក់នៅទីនោះ បន្ទាប់មកនាំគ្នារិះរកវិធីដោះស្រាយ។

Leave a Comment